Om elkaar

Onderzoek, advies en casemanagement

Om Mij zet zich in voor uitvoerende hulpverlenende instanties, om inhoudelijk advies te geven bij complexe pedagogische vraagstukken. Hierin doen wij onderzoek en geven we advies en/of bieden we casus- management. Bij complexe casussen is de ervaring dat er vaak een grote hoeveelheid hulpverlening ingezet is of in het verleden betrokken is geweest. Om Mij verzamelt dan zoveel mogelijk informatie en wij zetten de lijnen in de hulpverlening uit. Wij houden dan regie en sturen processen in de hulpverlening aan. Op deze manier wordt er effectief gewerkt. Onze inzet is dan bij voorkeur kort en intensief. Wij werken doelgericht aan verandering.

Onderzoek

Om mensen te kunnen ondersteunen is het belangrijk iets te weten van de persoonlijke ontwikkeling. Zo kunnen we bijvoorbeeld leren uit de hulpverleningsgeschiedenis van een persoon (dossieranalyse). In andere gevallen zien we aanleiding om de gehechtheidsontwikkeling te analyseren; dit doen wij aan de hand van de fasen van gehechtheid. Het niveau van sociaal- emotioneel functioneren (ESSEON-R) kan op zijn beurt  van belang zijn om een vorm van behandeling goed te laten aansluiten.


Ook komt het voor dat we meer willen weten over hoe het kind de relatie met zijn vader of moeder ervaart en andersom. Dit kan door middel van aanvullende diagnostiek (OKIV-R). Om Mij is daarnaast gespecialiseerd in de seksuele ontwikkeling van jeugdigen en kan deze ontwikkeling desgewenst in kaart brengen. Soms ligt er een vraag van de Rechtbank om te onderzoeken wat het beste perspectief is voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen (onderzoek naar perspectief).

Al onze onderzoeken worden voorzien van een verslag; inhoudelijk en objectief onderbouwd.

 • Dossier Analyse
 • Gehechtheidsanalyse  voor de opvoeder.
 • Diagnostiek sociaal- emotionele ontwikkeling (ESSEON-R)
 • Analyse seksuele ontwikkeling
 • Gezinsdiagnostiek (OKIV-R)
 • Onderzoek naar perspectief

OM ONS

Inhoudelijke ondersteuning

Onderzoek en advies gaan hand in hand; de onderzoeken van Om Mij worden namelijk afgesloten met een conclusie en advies. Adviezen vertalen wij vervolgens in praktische en concrete acties. Samen bespreken we op welke wijze het advies ook daadwerkelijk tot uitvoering komt. Op die manier komen we tot verandering en verbetering. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk de adviezen op de opvoeders over te dragen zodat zij verder kunnen. Wanneer het gewenste resultaat is bereikt, stappen wij er weer uit. Wij zijn in deze gevallen  kortdurend of incidenteel betrokken. Incidenteel wanneer je gewoon even wilt sparren over een vraagstuk of casus. Eventueel verwijzen wij door naar passende hulp.

G.I.’s (gecertificeerde instellingen), gemeenten, gezinshuizen, hulpverlenende instanties, kunnen ook bij ons terecht wanneer er onderzoek nodig is naar het perspectief van een kind na een uithuisplaatsing. Wij kunnen daarbij tevens advies geven bij het opstellen van een realistische en haalbare omgangsregeling.

 • Taxatie en consultatie bij vermoedens van seksueel misbruik;
 • Consultatie en advies bij pedagogische vraagstukken;
 • Perspectief m.b.t. wonen en omgang bij uithuisplaatsing

De expertise van Om Mij is breed inzetbaar

en wordt voorzien van een uitgebreide

en duidelijke verslaglegging.

Om Mij

Casemanagement

Om Mij is inzetbaar als casemanager voor professionals in de zorg. Wanneer er een hulpvraag is onderzoeken wij wat er nodig is, stellen een plan van aanpak op en zetten passende hulpverlening in. Deze hulpverlening sturen wij aan, waardoor er kwalitatief goede zorg wordt geleverd en samenwerking centraal staat. Het kan zijn dat de gemeente of G.I. (gecertificeerde instelling) de hulp van Om Mij inroept, bijvoorbeeld wanneer er zorgen zijn over een jongere en niet duidelijk is wat er nu moet gebeuren. De ervaring leert dat er dan al veel ingezet is en het gewenste resultaat nog niet bereikt is. Wij bekijken dan wat er nodig is om beweging in de zaak te krijgen.  


Wij bieden ook ondersteuning aan ondernemers in de zorg, bijvoorbeeld bij  het schrijven van (behandel)plannen, kwaliteit en beleid.

 • Schrijven van behandelplannen
 • Casusregie
 • Gezinshuismanagement
 • Kwaliteit en beleid bij onafhankelijke gezinshuizen

Training en gastcollege

Priscilla de Vreugd heeft ervaring in het geven van training aan beroepsopvoeders, zoals opvoedondersteuners en G.I.’s zoals de William Schrikker Groep. Ook is zij inzetbaar als gastdocente. Voor de HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) en de HVA (Hogeschool van Amsterdam) verzorgde zij eerder gastcolleges, workshops en enkele jaren verzorgde zij jaarlijks de minor ‘seksuele ontwikkeling’.

 • Seksueel misbruik
 • Seksuele ontwikkeling
 • Seksuele ontwikkeling en seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking
 • Gedwongen kader en jeugdwet
 • Signaleren kindermishandeling
 • Handelen bij vermoedens van mishandeling en misbruik
 • Gespreksvoering met geronselde meisjes (loverboys)
 • Ouderbegeleiding aan ouders met psychische problemen.
 • Werken met multiprobleemgezinnen.