Gezinshuis GeZ!n biedt een thuis aan kinderen en jongeren die om verschillende redenen niet thuis kunnen wonen. Afhankelijk van wat er nodig is bieden wij een tijdelijke of perspectiefbiedende woonplek. Wanneer kinderen bij ons worden geplaatst, observeren wij wat er nodig is en brengen hierover advies uit. Daarnaast bieden we ook pedagogische diensten in de thuissituatie, in de vorm van ambulante begeleiding. Wij werken vraaggericht.

Gezinshuis GeZ!n zorgt voor een plan van aanpak binnen 6 weken, die na 3 maanden wordt geëvalueerd. Na 3 tot 6 maanden, zal er een advies uit voortkomen. Inhoudelijk wordt er bekeken wat het kind nodig heeft en op welke manier dit kind kan krijgen wat hij/zij nodig heeft. Hierin leveren wij zorg op maat.

Observatie

Analyse en stimulatie

Bij Gezinshuis GeZ!n kunnen jeugdigen terecht waarbij het onduidelijk is wat er aan de hand is en/of waar het perspectief ligt. In de periode van plaatsing, gaan wij zelf actief met jeugdigen aan het werk om hun ontwikkeling te stimuleren. Na een periode van 3 maanden, wordt er een beeldvorming beschreven en een eerste advies gegeven. Aan de hand hiervan wordt het vervolgtraject bepaald.

Time Out

Crisisplaatsing

Wanneer er in een gezin een situatie ontstaat waar de nood hoog is en er direct iets moet veranderen, kan een plaatsing ergens anders soms een goede tijdelijke oplossing zijn. Dit kan in de vorm van een time out of crisisplaatsing. Doel is dan tijdelijk een plek bieden om van daaruit tot een goede oplossing te komen. Vanzelfsprekend denken we mee over wat een goede volgende stap is in het belang van de jeugdige.. Een crisisplaatsing duurt maximaal 6 weken.

Wonen

Perspectiefbiedende plek

In ons gezinshuis wonen 6 kinderen met perspectief. Dit kenmerkt ons als gezinshuis; we bieden langdurige zorg en de kinderen kunnen bij ons opgroeien tot volwassenheid. We worden hierin ondersteund door onze pedagogisch medewerkers. Ons team zet zich zo dag en nacht in voor de opvoeding van de kinderen. Het is voor ons van belang een huiselijke sfeer neer te zetten; ‘zo gewoon mogelijk’ opgroeien. Dat betekent o.a. samen op vakantie, activiteiten ondernemen en alle andere dingen die horen bij het gezinsleven.

Wij vinden het belangrijk om ouders zoveel als mogelijk te betrekken in het proces. Ons uitgangspunt is hierin wel altijd het belang van het kind centraal te stellen.

Voorop staat het belang van het kind,

waarin rust en regelmaat de basis vormt.

– Om Mij –

Ons Huis

Gezinshuis GeZ!n is een initiatief van Romy; de gezinshuismoeder. Samen met haar partner Branco, de gezinshuisvader, leiden zij het gezinshuis. 

Zij worden ondersteund door pedagogisch medewerkers . Samen zijn zij de vaste opvoeders voor 6 kinderen die perspectiefbiedend wonen in het gezinshuis.  Zij denken graag mee over grote en kleine vragen bij allerlei situaties in de opvoeding. 

Het gezinshuis werkt nauw samen met specialisten in de jeugdhulpverlening om zo de kwaliteit en de inhoud van de zorg hoog te houden. Wij zijn gecertificeerd middels het keurmerk gezinshuizen, ISO 9001. Kwaliteit en beleid wordt hiervoor twee maal per jaar getoetst. Gebruik wordt gemaakt van het kwaliteitsmanagementsysteem van Bij Elkaar (link) 

Romy rolde in het vak van gezinshuisouder, door betrokkenheid bij een gezinshuis in de omgeving.

Romy en Branco zijn relatief jonge gezinshuisouders, die inmiddels al 4 jaar hun gezinshuis zelfstandig runnen. Het is hun visie om een ‘zo gewoon mogelijk’ gezin te zijn. Hoewel familie en vrienden van Romy en Branco weten dat zij een gezinshuis zijn, is dat niet voor de buitenwereld altijd duidelijk. Dit doen zij bewust; zo kunnen de kinderen zelf delen wat zij willen delen en vormen zij minder een uitzondering in de maatschappij. 

 Romy heeft daardoor al jong veel ervaring opgedaan. Zij stelt het belang van het kind altijd op een positieve manier centraal en werkt zoveel als ze kan samen met andere belangrijke mensen rondom het kind. 

Het is de missie van gezinshuisouders om kinderen een thuis te bieden, ze het gevoel geven dat ze veilig zijn, geliefd  worden en zichzelf mogen zijn. Ze willen de kinderenleren te vertrouwen, zodat ze zorgeloos kind mogen zijn. Beetje bij beetje en stap voor stap.

Hopen zullen we samen en vechten zal ik altijd, wanneer ik jou gelukkig kan maken, is dat wat ik doe, tot in de eeuwigheid.

Romy Evertsen