Gezinshuis GeZ!n biedt een thuis aan kinderen en jongeren die om verschillende redenen niet thuis kunnen wonen. Afhankelijk van wat er nodig is bieden wij een tijdelijke of perspectiefbiedende plek. Wij werken vraaggericht en denken graag mee bij verschillende opvoedvragen. Dit kan ook bij het gezin thuis zijn. Door onze betrokkenheid op maat te bieden streven wij naar een zo soepel mogelijke hulpverlening. Dit kan ook in de vorm van nazorg of begeleiding bij een overplaatsing.

Gezinshuis GeZ!n zorgt voor een plan van aanpak binnen 6 weken, die na 3 maanden wordt geëvalueerd. Na 3 tot 6 maanden, zal er een advies uit voortkomen. Inhoudelijk wordt er bekeken wat het kind nodig heeft en op welke manier dit kind kan krijgen wat hij/zij nodig heeft. Hierin leveren wij zorg op maat.  

Observatie

Analyse en stimulatie

Bij Gezinshuis GeZ!n kunnen jeugdigen terecht waarbij het onduidelijk is wat er aan de hand is en/of waar het perspectief ligt. Om Mij kan onderzoek doen en/of analyseren hoe de ontwikkeling verloopt. In de periode van plaatsing, gaan wij zelf actief met jeugdigen aan het werk om hun ontwikkeling te stimuleren. Na een periode van 3 maanden, wordt er een beeldvorming beschreven en een eerste advies gegeven. Aan de hand hiervan wordt het vervolgtraject bepaald.

Time Out

Crisisplaatsing

Wanneer er in een gezin een situatie ontstaat waar de nood hoog is en er direct iets moet veranderen, kan een plaatsing ergens anders soms een goede tijdelijke oplossing zijn. Dit kan in de vorm van een time out of crisisplaatsing. Doel is dan tijdelijk een plek bieden om van daaruit ruimte te bieden om tot een goede oplossing te komen. Vanzelfsprekend denken we graag mee over wat een goede volgende stap is in het belang van de   jeugdige. Een crisisplaatsing duurt maximaal 6 weken.

Wonen

Perspectiefbiedende plek

Wanneer jeugdigen (tijdelijk) niet thuis kunnen blijven, is dat vaak heel emotioneel voor iedereen. Vaak zijn de relaties uit balans en verstoord geraakt, door de stressvolle periode die hieraan vooraf ging. Samen investeren wij in de relatie tussen opvoeder(s) en jeugdige door samen te onderzoeken of er mogelijkheid is tot herstel. Gezinshuis Gezin werkt hier samen met Om Mij.

Wanneer het in het belang van de jeugdige is om terug naar huis te gaan, stellen wij een plan op hoe dit te realiseren is. Wij bieden systeembegeleiding gedurende dit traject en na thuisplaatsing een periode van nazorg. Indien het niet mogelijk is terug te keren naar huis, wordt bekeken of de jeugdige perspectiefbiedend kan wonen in het gezinshuis of dat er een andere setting passend is.

Wij vinden het belangrijk om ouders zoveel als mogelijk te betrekken in het proces. Ons uitgangspunt is hierin wel altijd het belang van het kind centraal te stellen.

Voorop staat het belang van het kind,

waarin rust en regelmaat de basis vormt.

– Om Mij –

Ons Huis

Gezinshuis GeZ!n is een initiatief van Romy Evertsen; de gezinshuismoeder. Zij wordt ondersteund door pedagogisch medewerkster Ellen Borst. Samen zijn zij de vaste opvoeders voor 4 kinderen die perspectiefbiedend wonen in het gezinshuis. Daarnaast zijn er 2 plekken beschikbaar voor crisis en/of observatie. Wij denken graag mee over grote en kleine vragen bij allerlei situaties in de opvoeding.

Het gezinshuis werkt nauw samen met specialisten in de jeugdhulpverlening om zo de kwaliteit en de inhoud van de zorg hoog te houden. Wij zijn gecertificeerd middels het keurmerk gezinshuizen, ISO 9001. Kwaliteit en beleid wordt hierin jaarlijks getoetst.

Romy is een ‘relatief jonge’ gezinshuismoeder; zij rolde in het vak door betrokkenheid bij een gezinshuis in de omgeving. Romy heeft daardoor al jong veel ervaring opgedaan. Zij stelt het belang van het kind altijd op een positieve manier centraal en werkt zoveel als ze kan samen met andere belangrijke mensen rondom het kind.

Het is haar missie om kinderen een thuis te bieden. Ze geeft ze het gevoel veilig te zijn, geliefd te worden en zichzelf te mogen zijn. Ze wil ze leren te vertrouwen zodat ze zorgeloos kind mogen zijn. Beetje bij beetje en stap voor stap.

Hopen zullen we samen en vechten zal ik altijd, wanneer ik jou gelukkig kan maken, is dat wat ik doe, tot in de eeuwigheid.

Romy Evertsen